liamiratii

LIAMIRATII

LIAMIRATII - to całkowicie nowe pismo składające się z około 120 glifów (liter i dwuznaków/sylab); stworzone na mój własny użytek (głównie do zapisywania poezji) częściowo w oparciu o sny, częściowo zbudowane wedłóg geometrycznego układu wielokrotnie podzielonego kwadratu, a także z uwzględnieniem podobieństw wymowy podobnych znaków (p-b, t-d itp.).

LIAMIRATII - completely new script containing about 120 glyphs (letters and double-marks/silabs); created for my own use (mainly to write down the poetry) in part based on dreams, in part on geometrical definition of multiple times splited squere, also with the idea that similar sounds should have similar graphic forms (p-b, t-d itp.).


podobne podobniebrzmiące znaki

Podobnie brzmiące znaki mają podobną formę graficzną; głoski twarde i miękkie różnią się orientacją (p-b, t-d), lub położeniem jednej z linii tworzących (k-g, f-v-w).
Samogłoski 'a', 'o', 'e' zapisane są w postaci kropek. 'a' oraz 'o' są w tej postaci dodawane do głosek tworząc dwuznaki.

Signs that sound similar will have a similar graphicaal form; different by orientation (p-b, t-d), or by one of the building lines (k-g, f-v-w).
Vocals 'a', 'o', 'e' are written as dots. 'a' and 'o' are added to signs in order to achieve double-letter signs.


dwuznaki

Część glifów stanowią zestawienia znaków w pary; znak z dodatkową kropką będzie przeważnie oznaczał następującą po nim samogłoskę 'a', z dwiema - 'o'. Inaczej jest ze spółgłoskami 's' oraz 'c' - dwie kropki w znaku zmieniają go odpowiednio w 'sz' oraz 'cz'. Zestawienie dwóch kreskowych znaków w znak bardziej złożony może następować jak w przykładzie 'c+h=ch'.

Some of the glyphs are two signs set in pairs; a sign with additional dot will mean an 'a' added after, with two dots - an 'o'. Another meaning will two dots have by 's' and 'c' where it midifies to 'sh' and 'ch' (polish: 'sz' and 'cz'). A set of two signs made of lines can look like 'c+h=ch' ('ch' - polish soft 'h').


odmienne pierwsze samogłoski

Samogłoski 'a', 'o', 'e' w postaci kropek nie były by wystarczająco czytelne jako pierwsze litery, stąd potrzeba odmiennych wersji na początku wyrazu.
Na ilustracji: A1, E1, O1.

Vocals 'a', 'o', 'e' shown as dots would not be definite enough as first letters, in this case another form is needed for word begining. Ilustrated as: A1, E1, O1.



pisma Liamiratii | Liamiratii scripts