stare merki kaszubskie | old kashubian merks

Łebskie Merki

MERKI - to tradycyjne oznaczenie sieci kaszubskich rybaków, pochodzące od nordyckich znaków runicznych; pozwalały na rozstrzyganie sporów o własność sieci pozostawionych na morzu, będąc rodzajem podpisu. Dziedziczone często były znakami rodzin rytymi także na domach, sprzętach a nawet na płytach grobowych.
W SYSTEMIE IDENTYFIKACJI Łeby są elementem graficznym informującym o atrakcjach, usługach i samym mieście. Proponowane znaki (rząd poniżej) oznaczają od lewej: samo miasto Łebę i urząd miejski, zabytkowy kościół, nowy kościół, miejsca noclegowe, hotele, muzea, handel i gastronomię rybną, marinę, port rybacki, tawerny i karczmy, informację turystyczną, hutę szkła i pojemniki na wyrzucane szkło oraz system mobili miejskich.
INNE, NOWE MERKI mogą być tworzone na potrzeby nowych funkcji czy ich specjalizacji na podstawie już użytych oraz oryginalnych merków dawnych rodzin rybackich (takich jak przedstawione na szczycie strony i na ilustracjach na końcu).

MERKS - traditonal etched marks on fishing nets used by Kashubian fishermen (Kaszuby region - part of polish Pomeranian), origin of merks are nordic runic signs; they indicated the owner of nets left et sea. Inherited were often used as family marks etched on houses, equipment or even on graves.
IN THE IDENTIFICATION SYSTEM of Łeba they are the grafic elements that inform about attractions, services and town. Proposed signs (row below) from left: the town of Łeba and the cityhall, the old church, the new church, guest houses, hotels, muzeums, fishtrade and fish serving places, marina, fishing harbour, taverns and bars, turist information, glassworks and containers for old glass, system of city-mobiles.
OTHER, NEW MERKS may by created for new functions starting with those allready used in the identification or with original merks of old fishermen families (like those shown on top of this page or those ilustrated et the end).
nowe merki identyfikacji wizualnej miasta Łeby | new merks of the visual identification of Łebamerk miasta Łeby | merk of the town of Łeba Merk oznaczający miasto Łebę bierze swój kształt z herbu Łeby, na którym widnieje czerwona waleczna foka i czarny krzyż. Wzorem więc dawnych merków kształtowanie znaków następuje poprzez złożenie symboli i umownych przedstawień.

Merk of the town of Łeba takes it's shape from the crest of Łeba, on which a red seal an black cross is shown. In this way, just like with the old ones, shaping of new merks is achieved by puting together symbols and conventional images.


merki na sprzętach | merks on equipment merki | merks

sprzęt rybacki z podkreślonymi znakami i jeszcze kilka merków

fisherman's equipment with indicated signs and some more merksmerki   przykładowa tablica z merkiem rybnym
  example board with a merk of fish